Report on the Situation of Civil Society Organization in Azerbaijan

Untitled-1Güclü Vətəndaş Cəmiyyətinin formalaşması ideyası Azərbaycanın müstəqilliyi illərində
demokratiya quruculuğunun əsas çağırışlarından biri kimi rəsmi və qeyri səviyyyələrdə dəfələrlə
səslənmiş, ölkənin beynəlxalq öhdəlikləri sırasında aparıcı yerlərdən birini tutmuşdur.
Vətəndaşların birləşmək, dövlətin və cəmiyyətin idarəolunmasında iştirak etmək hüquqları insan
hüquq və azadlıqlarının mühüm tərkib hissəsi olmaqla ölkə Konstitusiyasında və qanunlarında
öz əksini tapır. Ancaq güclü vətəndaş cəmiyyəti təkcə qanunlarda təsbit olunmuş hüquqlarla
deyil, insanlara bu hüquqlardan sərbəst şəkildə istifadə etməklə cəmiyyətin həyatına qatılmaq,
ona təsir etmək və təşəbbüslər göstərmək imkanı verən güclü birliklərin mövcudluğu şəraitində
mümkündür. Bu cür birliklərin növ və miqdarca çoxluğu demokratiyanın stabilliyinin göstəricisi
hesab olunur.

Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyəti təşkilatlarının vəziyyətinə dair Hesabat

You may also like...